USTAWA
z dnia 6 lipca 2001 r.
o usługach detektywistycznych

Tekst ustawy możesz pobrać także w formacie pdf.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.

 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób lub instytucji, które na podstawie odrębnych przepisów mogą podejmować działania posiadające charakter czynności, o których mowa w 2 ust. 1.
 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności gospodarczej polegającej na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przeka- zywaniu informacji, jeżeli pochodzą one ze zbiorów danych ogólnie dostępnych.

Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

 • w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
 • w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
  1. wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
  2. bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnie- nia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
 • sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym;
 • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
 • poszukiwanie mienia;
 • zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skar- bowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa
 1. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postę- powania w tych sprawach.

Art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 3a. 1. Przedsiębiorcy z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon- kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz przedsiębiorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy regulujące swobodę świadczenia usług, przed rozpoczęciem czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej są obowiązani do złożenia zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zamiaru rozpo- częcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.

 1. O zakończeniu czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsię- biorca informuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 4. 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.

 1. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
 2. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

Art. 5. (uchylony)

 

Rozdział 2

Prawa i obowiązki detektywa

Art. 6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

Art. 7. Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy odrębnych przepisów.

Art. 8. 1. Detektyw jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych przez niego czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą, w zakresie sprawy prowadzonej przez przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru, wyłącznie w czasie prowadzenia tej sprawy.

 1. Detektyw nie może powierzać przetwarzania danych osobowych innemu
 2. Detektyw ma obowiązek przekazać zatrudniającemu przedsiębiorcy przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bezpośrednio po zaprzestaniu prowadzenia sprawy lub na jego polecenie:
 • przekazać zleceniodawcy albo innemu detektywowi, wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania albo do przejęcia czynności dla dalszej realizacji usługi, albo
 • zniszczyć te dane w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z ich odbioru lub nieodebrania ich w wyznaczonym
 1. Detektyw jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.
 2. Wykonując polecenie, o którym mowa w ust. 3, detektyw sporządza notatkę, którą dołącza się do księgi realizacji Notatka powinna zawierać:
 • rodzaj wykonanej czynności i sposób jej wykonania;
 • datę jej wykonania;
 • podpis osoby, której przekazał dane osobowe, lub przedsiębiorcy, w obecności którego nastąpiło ich

Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, jest obowiązany:

 • przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej;
 • zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych

Art. 11a. Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej

„rejestrem detektywów”, o zmianie danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.

Art. 12. 1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.

 1. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w 2 ust. 1.
 2. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania kar-

Art. 13. Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawoz- danie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmujące:

 • opis stanu faktycznego;
 • datę rozpoczęcia czynności;
 • określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
 • datę zakończenia czynności.

Art. 14. Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Rozdział 3

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Art. 15. Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli:

 • posiada licencję:
  1. przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  2. co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
 • nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w 24 ust. 1.

Art. 16. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać następujące dane:1)

1)      firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2)      numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania licencji – numer licencji:
  1. przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
  2. członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca wykonywania działalności.
 1. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

„Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 o usługach detektywistycznych.”.
 1. Oświadczenie powinno również zawierać:
 • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funk-

4.3) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierającego oświad- czenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory wniosków o zmianę danych zawartych w rejestrze i o wykreślenie z rejestru, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579).

Art. 16a. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 3a, składa się w formie pisemnej lub elektronicznej.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
 • firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;
 • dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej;
 • wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
 • informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem działalności detektywistycznej;
 • informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług detektywistycznych na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej;
 • adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie

Art. 16b.4) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia czasowego świad- czenia usług detektywistycznych oraz wzór zgłoszenia zakończenia czasowego świadczenia usług detektywistycznych, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 17. 1. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 1. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmia- nie wpisu w rejestrze.

Art. 18. 1. Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.

 1. Rejestr może być prowadzony w systemie
 2. Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski, oświadczenia oraz inne

Art. 19. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

 • data wniosku o wpis do rejestru;
 • firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
 • dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób posiadających licencje, o których mowa w 15 pkt 1, oraz numer licencji;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;

5)   numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 • adres stałego miejsca wykonywania działalności;
 • data dokonania wpisu do rejestru;
 • imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do rejestru oraz jego czytelny

Art. 20. (uchylony)

Art. 21. (uchylony)

Art. 22. (uchylony)

Art. 23. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany:

 • (uchylony)
 • zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywi- stycznych;
 • prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów oraz zawieranych i realizowanych umów;
 • przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 3, na żądanie organu upoważnionego do
 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia oraz okres przechowywania, uwzględniając w szczególności wykaz zatrudnionych przez przedsiębiorcę detektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich realizacji, a także sprawozdanie kończące postępowanie w sprawie.

Art. 23a. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, będący osobą fizyczną, jest obowiązany zachować w tajemnicy źródło informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w związku z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.

 1. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, niebę- dącego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa w 1, spoczywa na wszystkich osobach, które działając na rzecz przedsiębiorcy powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz okolicznościach sprawy będącej przedmiotem umowy za- wartej pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.
 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w 1, albo osoby, o których mowa w ust. 2, mogą zostać zwolnieni z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 23b. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szcze- gólności:

 • datę zawarcia umowy;
 • opis przedmiotu umowy;
 • określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
 • opis stanu faktycznego;
 • datę zakończenia czynności w sprawie.
 1. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, wraz z materiałami dokumentującymi opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.
 2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w 1, zawiera informacje dotyczące przeprowadzonych czyn- ności w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 6, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Art. 23c. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych ponosi odpowie- dzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania tych usług oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 24. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.

 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrz- nych, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpiecze- nia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwaran- cyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.

Art. 25. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie.

Art. 25a. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, zebranych w toku wykonywanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób, których dane dotyczą.

 1. Przedsiębiorca nie może powierzać przetwarzania danych, o których mowa w 1, innemu podmiotowi, z wyjąt- kiem detektywa wykonującego na rzecz tego przedsiębiorcy czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
 2. Przedsiębiorca ma obowiązek zniszczyć przetwarzane dane osobowe, zebrane w toku wykonywania działalności, najpóźniej bezpośrednio po wykreśleniu z
 3. Przedsiębiorca jest obowiązany przy przetwarzaniu danych osobowych stosować przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem art. 25 ust. 1 i art. 32–35.

Art. 25b. Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania od zleceniodawcy dokumentów, w tym okazania dokumentów stwierdzających tożsamość, koniecznych do oceny, czy zawarcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 6 oraz art. 11.

Art. 26. (uchylony)

Art. 27. 1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych przeprowadza organ prowadzący rejestr.

 1. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta Głównego Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.

Art. 28. W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych nieuregulowanych w ustawie stosuje się prze- pisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Rozdział 4

Wymagania kwalifikacyjne detektywów Art. 29. 1. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje

jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • ukończyła 21 lat;

3)    posiada wykształcenie co najmniej średnie;

3)    posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczy- pospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania dzia- łalności gospodarczej w zakresie usług
 1. Okoliczności, o których mowa w 1 pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubie- gającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowią- zana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie.
 1. (uchylony)
 2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania wniosku o wydanie licencji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w 1 pkt 1–3, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności postępowania.
 3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę jego prowadzenia, jednostki właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, mając na względzie zapewnienie właściwego szkolenia detektywa, prawidłowego wykonywania usług detektywistycznych i wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej ustawy oraz bezpieczeństwo przetwarza- nych danych

Art. 30. (uchylony) Art. 30a. (uchylony) Art. 30b. (uchylony) Art. 30c. (uchylony) Art. 31. (uchylony)

Art. 32. (uchylony)

Art. 33. (uchylony) Art. 33a. (uchylony) Art. 33b. (uchylony) Art. 33c. (uchylony) Art. 34. (uchylony)

Art. 35. 1. Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.

Art. 36. 1. Licencja zawiera:

 • imię i nazwisko posiadacza;
 • fotografię posiadacza;
 • numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiającego.
 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór licencji oraz tryb jej wydawania, uwzględniając wymiary i elementy graficzne wzoru licencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie jej wydania.

Art. 37. 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1.

 1. Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:
 • przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9;
 • wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności

Art. 38. 1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodar- czemu lub wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.

 1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo umyślne inne niż wymienione w 1 lub postępowania w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.
 2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających z licencji, zatrzymuje licencję.

Art. 39. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych oraz postępowań w sprawach o przestępstwa skar- bowe mają obowiązek powiadomić komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania detektywa o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.

Art. 39a. 1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania detektywa, a w przypadku detektywa niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji, jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów, o którym mowa w art. 40 ust. 1, o wydaniu licencji detektywa.

 1. Zawiadomienie, o którym mowa w 1, obejmuje dane określone w art. 40 ust. 2 pkt 1–3.
 2. Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji, w przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w 37 ust. 2 albo w art. 38 ust. 1 albo 2, jest obowiązany zawiadomić o tym organ prowadzący rejestr detektywów, w ter- minie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów.

 1. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • numer licencji i datę jej wydania;
 • datę zawieszenia lub cofnięcia
 1. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez wskazaną osobę uprawnień W pozostałym zakresie dane są udostępniane sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także podmiotom, które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.

Art. 41. Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Art. 41a. W stosunku do osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:

 • lekarskie, o którym mowa w 29 ust. 1 pkt 9,
 • lekarskie i psychologiczne, na podstawie przeprowadzonych badań, o których mowa w 41

– nie stosuje się przepisów art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:

 • zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się osoba ubiegająca się o wydanie licencji, oraz zakres i częstotliwość przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję;
 • kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których mowa w 29 ust. 1 pkt 9;
 • warunki i tryb:
  1. odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
  2. uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich i psycholo- gicznych,
  3. kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekar- skich;
 • sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
 • maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i
 1. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby wyniki badań odzwierciedlały stan zdrowia psychicznego osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio do rodzaju badań, a także okoliczność, że stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny zapewniać zwrot kosztów przeprowadzonych badań.

Art. 43. Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność psychiczną do wykonywania czyn- ności detektywa ponosi osoba poddająca się badaniu.

 

Rozdział 5

Przepisy karne

Art. 44. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia obowiązku zawiadomienia organu prowa- dzącego postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestęp- stwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 45. Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 46. 1. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez wymaganego wpisu do rejestru, pod- lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

 1. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.

Art. 47–49. (pominięte)

Art. 50. (uchylony)

Art. 51. (pominięty)